Diwan Talks by DR Karminder Singh Dhillon · Gurbannee Videos - Sidh Goshat

Parkash Dihara Guru Gobind Singh

Dr. Karminder Singh speaks on Guru Gobind Singh Ji.s 1708 command pertaining to Guru Granth Sahib Ji at the Gurpurab Celebrations at Gurdwara sahib Seremban Malaysia